Jaarverslag 2022 Stichting ondersteuningsfonds Aktie voor Aktie

ANBI verslag over 2022 van de Stichting ter financiële ondersteuning van de Projecten van de Vereniging Aktie voor Aktie, kortweg: Stichting ondersteuningsfonds Aktie voor Aktie.

Kamer van koophandel: S 41265590

RSIN: 816107427

                        Bestuurssamenstelling en werkorganisatie:

                        J.J.M. Vernooij           Voorzitter

                        M. van den Heuvel     Secretaris

                        J.G. van Wijk             Penningmeester

In 2022 is er geen verandering in het bestuurssamenstelling geweest.  

Alle bestuursleden hebben externe bestuurservaring, beschikken ieder over een meerjarige beleggingservaring en hebben een financiële scholing en werkervaring.

De stichting heeft geen medewerkers in dienst, alle werkzaamheden worden door de bestuursleden als vrijwilligers uitgevoerd.

Er is geen vastgoed en geen (kantoor)inventaris in bezit. Ter communicatie en vervoer wordt gebruik gemaakt van privé apparatuur van de bestuursleden zelf.

Het bestuur laat zich op juridisch, financieel, fiscaal en marketing gebied adviseren door specialisten.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, in welke vorm dan ook, voor hun werkzaamheden of gemaakte onkosten.

Beleidsplan 2022-2024

Missie:

Kansarmen, vooral meisjes, kinderen in landen met een beperkt sociaal stelsel, een betere toekomst geven.

Beleid:

Het ondersteuningsfonds maakt een betere toekomst voor kansarmen indirect mogelijk door financiële steun aan projecten van de Vereniging Aktie voor Aktie. Deze projecten lopen voornamelijk in Brazilië, Zuid Afrika, Malawi en Guatemala en zijn vooral gericht op de gezondheid, goede voeding en scholing van jongeren, ter verhoging van de zelfontwikkeling.

De projecten zijn kleinschalig, worden uitgevoerd door een lokaal kader en leiden tot zichtbare resultaten.

Het lokale kader heeft geen arbeidsovereenkomst met de vereniging Aktie voor Aktie, noch met de stichting. De projecten versterken de kracht van mensen die in armoede leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren ter structurele verbetering van hun situatie en geven zicht op een betere toekomst door verhoging van de zelfredzaamheid.

Strategie:

De praktische uitvoering van het (meerjaren)beleid van het ondersteuningsfonds, het financieel steunen van de vereniging Aktie voor Aktie, is gericht op:

 1. Een optimaal beheer van de uit een legaat verkregen gelden, het behalen van zo hoog mogelijk beleggingsrendement, binnen de overeengekomen risicogrenzen.

De risico acceptatie binnen de beleggingsportefeuille is offensief.

Hierbij wordt een neerwaarts risico van -/- 25% per jaar geaccepteerd.

Binnen deze gekozen uitgangspunten is het verwachte gemiddelde (meer)jaren portefeuille rendement 4,2 %. Te bereiken door de weging van (wereldwijde)aandelen, obligaties en liquiditeiten binnen strikt omschreven grenzen te houden.

In onderstaande tabel is de beleggingsstrategie nogmaals kort weergegeven.

Risico profiel      aandelen     obligaties liquiditeitengemiddelde  jaar- rendementsverwachtingneerwaarts risico per jaar
offensief60 tot 80 %20 tot 40 %  0 tot 20 %4,2 %-/- 25 %
 • Uit het behaalde rendement een jaarlijkse financiële afdracht te doen, onder in stand houding van het “stam vermogen” van de stichting, aan de Vereniging Aktie voor Aktie ter realisatie van haar doelstellingen.

Statutair moeten de revenuen van de stichting jaarlijks worden afgedragen aan de vereniging.

Maar omdat de revenuen van de stichting sterk afhankelijk zijn van beleggingsresultaten en deze van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen wordt er in bovengemiddelde beleggingsjaren, met instemming van de vereniging, niet het gehele jaarresultaat aan de vereniging afgedragen maar wordt de afdracht beperkt tot ca € 50.000,-. Zo blijft het, zonder vermogensuitholling, ook in mindere beleggingsjaren mogelijk een stabiele afdracht aan de vereniging te doen. Daarnaast kan de vereniging altijd een onderbouwd verzoek ter extra afdracht(en) doen bij bijzondere omstandigheden. De communicatie met het verenigingsbestuur is informeel en constructief.

Jaarverslag 2022:

 Algemeen:

 1. Beleidsuitvoering:

Het bestuur is in 2022 slechts twee keer fysiek bij elkaar geweest. Het meeste overleg ging digitaal en was gericht op:

 • Het beleggingsbeleid van het ter beschikking staande vermogen uit schenkingen, legaten en erfenissen en het optimaliseren van dit beleid, binnen het door de stichting geformuleerde risicoprofiel. Met de beleggersuitvoerder, de Rabobank, is hier uitvoering over gediscussieerd.
 • Daarop is besloten:
  • Het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille te handhaven op offensief. Dit heeft er in 2022 toe geleid dat de portefeuille enkele keren, zonder kosten,  aanpassingen moest ondergaan om binnen het doelrisico te blijven.
  • De nadruk te blijven leggen op goed gespreide fondsen en indexbeleggen omdat daarmee, in relatie tot de kosten, gemiddeld een bewezen beter resultaat wordt behaald.
  • Beperkt liquiditeiten aan te houden i.v.m. de lage actuele rentestanden voor spaarproducten.
  • Binnen het obligatiedeel van de beleggingsportefeuille te blijven kiezen voor verkorting van de looptijden om, bij rentestijgingen, slechts beperkt door koerscorrecties getroffen te worden. Ook wordt gebruikt gemaakt van niet inflatie gevoelige obligaties.
 • Het benutten van de netwerken van elk van de bestuursleden in het kader van het bekendmaken van de doelstelling van de Stichting.
 • Het meedraaien in de acquisitie- en publiciteitsactiviteiten van de Vereniging Aktie voor Aktie.
 • Het bestuur heeft zich ervan overtuigd dat de aan de vereniging afgedragen bedragen volledig aan projecten worden besteed zonder afroming door niet noodzakelijke kosten binnen de vereniging.
 • Financieel verslag 2022

Staat van baten en lasten

alle getallen afgerond op hele EUR20222021
Baten  
ontvangen giften  
ontvangen rente / coupon rente46
ontvangen dividend36.90927.292
toegezegde legaten  
koersresultaat effecten-/- 329.167320.197
Lasten  
betaalde rente vereniging A.v.A.7.50033.000
overige kosten / belastingen2.2892.106
bankkosten ter advisering beleggingen12.133      11.304
bankkosten voor betalingsverkeer168161
afdracht vereniging A.v.A.50.00053.000
Voordelig saldo-/-364.344247.924
 Activa20222021 Passiva20222021
liquide bij banken16.60026.604 vermogen1.439.5541.803.898
spaarrekening   lening ver. A.v.A.208.000208.000
te vorderen rente46 afdracht ver. A.v.A.50.00050.000
toegezegd legaat   advieskosten bank         3.3613.517
effecten1.678.7892.034.734 rek courant kosten1413
bron belasting5.5364.084 te betalen rente  
balans totaal1.700.9292.065.428  1.700.9292.065.428

Toelichting financieel verslag.

Het uit legaten beschikbaar gekomen vermogen wordt offensief belegd. Er wordt dus bewust een afgewogen risico geaccepteerd.

In 2021 zijn er geen toezeggingen op nieuwe legaten bekend geworden. Wel zijn er, zowel in 2017 (€ 150.000) als in 2018 (€ 50.000) als in 2019 (20.000) liquiditeiten van de vereniging Aktie voor Aktie in beheer genomen (als lening) tot een totaal bedrag van € 220.000,-. Op deze lening is in 2020 € 12.000,- afgelost tot € 208.000,-. Zowel in 2021 als in 2022 bleef het lening saldo onveranderd op € 208.000,-.

Na het goede beleggingsjaar 2021 liet 2022 een geheel ander beeld zien. Was het koersresultaat op effecten in 2021 afgerond plus € 320.000,- in 2022 kwam het koersresultaat op een verlies van € 329.000,-.

De kosten lagen, met uitzondering van de rentevergoeding over de bij de verenging AvA opgenomen lening, in lijn met de voorgaande jaren.

Om het grillige renteverloop over deze lening, dat tot nu toe gerelateerd was aan het jaarlijks effectenrendement, wat te dempen is besloten in het vervolg de jaarlijkse rentevergoeding te baseren op het driejaarsvoortschrijdende (netto) rendement op de beleggingen.

De bestuursleden ontvingen geen beloning of onkosten vergoeding in welke vorm dan ook voor hun werkzaamheden.

Als ANBI instelling is de stichting geen belasting over behaalde resultaten verschuldigd, ingehouden dividendbelasting wordt jaarlijks teruggevraagd. De btw over een (deel) van de advieskosten is niet terug vorderbaar.

Per saldo is het vermogen in 2022 met haast € 365.000,- afgenomen tot € 1.440.000,-. Dit brengt het voornemen ter jaarlijkse afdracht van ca. € 50.000,- aan de Vereniging Aktie voor Aktie vooralsnog niet in gevaar.

Gebeurtenissen na balansdatum:

Na balansdatum hebben zich geen negatieve gebeurtenissen voorgedaan die nopen tot nadere duiding. Wel is er 26 april 2023 van de belastingdienst, na herbeoordeling van onze organisatie, de conclusie vernomen dat de stichting niet belastingplichtig is voor de btw, de vennootschapsbelasting en loonheffingen en dus geen aangifte hoeft te doen.

Namens het bestuur

J.G. van Wijk                         28 mei 2023

penningmeester