Verslag van de Algemene Ledenvergadering Aktie voor Aktie

d.d. 03-06-2023 in het Verenigingsgebouw De Meern.

Aanwezig bestuur: Frank Venus, Joop van Wijk, Chris Gaasbeek, Nino Bloemsma, Nathalie Spee en Janet Kassing.

Eveneens aanwezig: Wilma Houdijk.

Aanwezig de leden: Dhr. Van Rooijen, Mw. Buijs, Mw. W. Koolma en Mw. R. van Wijnbergen.

Er zijn geen afmeldingen ontvangen.

1.  De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan Truus Buijs. Er volgt een kort   voorstelrondje.

2. De agenda wordt vastgesteld.

3. De voorzitter staat stil bij het overlijden van Rini Buijs en spreekt een in memoriam uit. Aan Truus wordt gevraagd of in de Aktief een foto van Rini geplaatst mag worden. Tevens wordt haar gevraagd welke bestemming zij wil geven aan de donaties die ontvangen zijn bij het overlijden van Rini. Over beide vragen vraagt Truus bedenktijd. 

4. Wilma wordt voorgesteld als de nieuwe webmaster en Janet als secretaris. De vergadering gaat akkoord met deze twee nieuwe mensen.

5. Rooster van aftreden. Frank en Nino zijn aftredend en beiden herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord.

6. Jaarverslag 2022. Wordt z.s.m. op de website geplaatst.

7. Het financieel jaarverslag 2022 is goedgekeurd door dhr. Poorthuis.

De penningmeester geeft aan dat de rente inkomsten sterk gedaald zijn. De opbrengsten van de sponsorloop was voorgaande jaren beduidend minder. Het eigen vermogen is stabiel. Er moet gezocht worden naar nieuwe inkomsten. De penningmeester is in gesprek met een contact in Hengelo dat op zoek is naar een project.

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. De ledenvergadering geeft goedkeuring aan het financieel verslag.

8. Projecten:

Project met jongens en meisjes blijft vooralsnog financieel gesteund door Schellevis.

Een vriendin van Nathalie heeft het project in Guatemala bezocht. Er is veel betrokkenheid van de bevolking. Het project heeft een eigen facebook pagina.  Wilma zal e.e.a. op de website van AvA plaatsen.

Tijdens het bezoek eind 2022 aan Brazilië, kwam de bezetting van de huizen aan de orde. Dit zou een probleem gaan worden. Deze mededeling kwam als een verrassing. De zusters worden ouder en er zijn geen jongere opvolgers. De komende periode zullen we aan een oplossing moeten werken.

In Malawi loopt het project Scholingsfonds reeds 12 jaar. Er is voortdurend instroom en uitstroom van studenten, 20 per jaar zijn er in het programma. De opleidingen duren 1, 2 of soms 4 jaar. Het zijn praktijkopleidingen, zoals leraar, houtbewerker of meubelmaker en lasser. Er zijn goede contacten met de contactpersoon in Malawi en we ontvangen regelmatig informatie over de voortgang. De contactpersoon kent de studenten persoonlijk en regelt stageplaatsen, wat helpt voor de baankans. Soms starten afgestudeerde jongeren een eigen bedrijf. Niet elke student maakt de studie af, maar er zijn toch elk jaar 20 studenten. 

Meervoudig gehandicapte kinderen krijgen fysiotherapie zodat ze niet alleen maar hoeven te liggen maar ook leren zitten, staan en lopen. Zonnepanelen en zonnebatterijen: met meerdere fondsen en een eigen kleine bijdrage kan Aktie voor Aktie dit jaar voor bijna 17.000 euro Aquaid sponsoren met het plaatsen van zonnepanelen en batterijen op diverse woonlocaties en het  kantoor op de hoofdlocatie. Dat is zeer welkom in een gebied  waar geen of beperkte  elektriciteit is en het ’s avonds altijd vroeg donker is.

Het project in Guinee, de aanleg van een waterput,  is moeilijk te controleren. Contacten verlopen via Uhmu. De wens is om een school op te zetten. Het waterproject in Guinee is afgesloten maar er is nu een begroting ontvangen om water op te pompen. 

In de Dominicaanse Republiek is contact met een Nederlandse vrouw die getrouwd is met een man uit de Dominicaanse republiek. Een eerste  aanvraag was voor aanschaf van schoolkleding (en schoolmateriaal) voor 12 kinderen die zonder deze kleding niet naar school mogen. Het betreft 250 euro per kind. De contactpersoon doet de aanschaf van de uniformen en materialen. De school is gratis. AvA gaat bekijken of we dit project kunnen uitbreiden.

9. Rondvraag.

Wilma verzoekt zoveel mogelijk artikelen, foto’s en informatie aan haar toe te blijven sturen zodat ze de website kan actualiseren en up to date houden.

Aanwas van adoptie ouders loopt terug. Een actiepunt voor de komende periode is om te kijken hoe we hier iets aan kunnen doen. 

Mw. Van Wijnbergen vraagt zich af of AvA niet teveel projecten op zich neemt. De voorzitter antwoordt dat Brazilië altijd het grootste project is geweest maar zeker niet het enige.

Mw. Van Wijnbergen spreekt haar lof uit over het werk van de zusters en Jos Wouters. Ze is enthousiast over haar bezoek eind 2022 aan Brazilië. Ze meent dat we de kinderen meer geven dan kleding en onderwijs, zoals aandacht, de gelegenheid om vriendjes te maken, er is altijd iemand die naar hen luistert. Er wordt zoveel meer gegeven dan geld alleen. Op straat hebben ze immers niets. Ook bij Jos zag ze de blijheid van de kinderen. Het zou mooi zijn als we de kinderen na hun 16e verjaardag, nog steeds iets kunnen aanbieden op b.v. één ochtend in de week. Deze kinderen maken misschien iets meer kans op de arbeidsmarkt maar er is toch wel heel veel werkeloosheid. Er zijn maar een paar sterke kinderen die nog op eigen kracht iets meer kunnen bereiken.

Truus informeert naar de projecthal in Palmeira dos Indios. Ivanice vond dat minder belangrijk dan de elektra. De gevraagde begroting is nog niet ontvangen. Rekening houdend met de ontwikkelingen van de huizen zullen eerst de elektra en de muur aan de orde komen, en pas daarna de sportzaal. Het egaliseren van de heuvel in Palmeira dos Indios gaat nu niet door waardoor meer middelen beschikbaar komen voor de sportzaal.

Hr. Van Rooijen is blij dat hij nog steeds AvA kan ondersteunen. Dit zou zijn overleden echtgenote ook zo gewild hebben. Hij prijst de vereniging omdat alle ontvangen middelen ten goede komen aan de projecten.

10. Sluiting.

De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.