Jaarverslag secretariaat Aktie voor Aktie over 2022

Algemeen:

Gedurende het jaar 2022 hebben we gelukkig met vallen en opstaan, zowel in Brazilië en de andere landen waar we hulp verlenen alsook in Europa, de ergste corona maatregelen achter ons kunnen laten! Door corona zijn er wel veel plannen sterk vertraagd. Maar nu kunnen we weer verder.

In het najaar was zelfs een Brazilië reis door de voorzitter, samen met enkele leden, weer mogelijk. Kijk voor een dag tot dag verslag over deze intensieve 10 daagse reis in de Aktief 2022/2023.

Bestuur:

Nog even ter info: Het bestuur bestaat uit Frank Venus voorzitter, Nathalie Spee als penningmeester, Mieke Claushuis (afgetreden in het najaar), Nino Bloemsma, Joop van Wijk, Chris Gaasbeek en onze nestor Rini Buijs. 

Communicatie:

De lijntjes met elkaar, bestuur en de zusters in Igaçi en Palmeira, en de contactpersonen voor de andere landen, houden we zo kort mogelijk. Mails en google translate zijn onmisbaar geworden.

Dat geldt ook voor de contacten met Jos Wouters in Brazilië. Zijn project in Pão de Açúcar wordt nu Social Project Clementina Wouters genoemd. Jos wil dit project binnen enkele jaren geheel zelfstandig maken, los van Aktie voor Aktie. De eerste 4 jaar betalen we nog wel de huur voor het gebouw. 

Verder houdt Jos ons op de hoogte over politieke en onderwijs ontwikkelingen in Brazilië.

In de loop van 2022 is de inlevering van de UBO-verklaringen bij de KvK en de banken afgerond. Dit heeft nogal wat moeite gekost, maar we voldoen nu dus weer aan de eisen.

Mbt de projecten:

Brazilië: Soms gaat het moeizaam en krijgen we niet altijd de duidelijkheid die we willen, en spelen cultuurverschillen een rol, maar met geduld en (wederzijds) begrip, komen we elke keer weer tot overeenstemming.

De zusters hebben zich geweldig ingezet maar worden ook steeds ouder zonder dat zich jonge zuster zich melden ter opvolging. De congregatie heeft al aangegeven dat de zorg voor de beide tehuizen moeilijk wordt en dat er op termijn wellicht één moet sluiten of door een andere congregatie moet worden overgenomen.

Hoe dat binnen een paar jaar handen en voeten zal krijgen is nog onduidelijk. Onze inzet bij het overleg over een andere werkwijze zal altijd zijn om de belangen van de kinderen scherp in het oog te houden.

Malawi:

Zoals u in de nieuwsbrief en de Aktief heeft kunnen lezen hebben we in Malawi mooie afstudeer successen mogen vieren. Jammer dat het daarna toch nog moeilijk blijft om daarna een passende baan te vinden in Malawi.

De stichting Maret heeft ons haar steun toegezegd. Ook de stichting Spirit blijft ons steunen met fysiotherapie voor zwaar gehandicapte kinderen in Malawi.

Voor een nieuw project voor zonnepanelen is de subsidie door SOS definitief geworden, zodat de installatie kan worden aangelegd en de schoolkinderen daarna ook ’s avonds hun huiswerk kunnen doen. Voorheen was is er geen elektriciteit en was het dus ‘s avonds donker en was werken onmogelijk.

Guatemala

Zoals u weet zijn we in 2021 gestart met ondersteuning aan Tess, die kinderen uit Guatemala met Schisis (hazenlip en/of open gehemelte) laat opereren en daarmee een beter leven geeft, de foto’s van de resultaten zijn hartverwarmend. Dit mooie project hebben we ook in 2022 weer van harte ondersteund en uitgebreid en in 2023 gaan we daar zeker mee door.

Guinee:

Door de bezielende leiding van Oumou Barry is het met onze steun gelukt in het geboorte dorp van Oumou een waterpomp te slaan. Voorheen was er in het hele dorp geen fris drinkwater beschikbaar en moest van kilometers ver (lopend) worden gehaald. De pomp geeft gezond water en is een grote verbetering voor het gehele dorp.

Dominicaanse Republiek:

In de Dominicaanse Republiek is het basis onderwijs gratis, maar moet elk kind zijn verplichte schooluniform, sportkleding en verdere schoolspullen wel zelf aanschaffen. Kinderen die dat niet kunnen hebben we geholpen. Ze krijgen geen contant geld. Om er zeker van te zijn dat onze hulp voor 100% aan schoolspullen wordt besteed gaat een medewerker van de Stichting Domino Foundation met elk kind afzonderlijk de schoolspullen kopen.

Toekomst:

AvA bestaat al 43 jaar maar als bestuur hebben we wel de opdracht ons te bezinnen hoe we in de toekomst verder gaan zowel in de landen, en betreffende de diverse projecten, die we ondersteunen maar ook in eigen land.

Zoals u ook weet is het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Zowel hier als elders en ook het stichtingsbestuur wordt een dagje ouder.

In 2022 hebben we enkele avonden onder leiding van een extern Bureau intensief over deze problematiek gesproken.

We kunnen u nog niet de finale uitkomsten, van onze bezinning op de toekomst presenteren, maar er is al wel besloten dat we bij de verdere uitwerkingen ons zullen richten op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Dit geldt zowel voor ons bestuur in Nederland als voor de organisaties in de landen die de projecten welke we steunen moeten uitvoeren.

Donaties

Ook in het jaar 2023 ontvingen wij weer verschillende donaties. Natuurlijk bedanken wij dan en laten weten wat er met het geld gaat gebeuren. Soms krijgen wij vanuit een nalatenschap of via een anonieme gever een donatie. Het is ons als bestuur dan onmogelijk om onze dank uit te spreken. Weet dat wij u als erfgename of als anonieme donor zeer erkentelijk zijn. Het geld komt rechtstreeks op de juiste plek.

Willibrordloop Vleuten

Vandaag hebben de kinderen van de Willibrordschool gelopen voor Aktie voor Aktie. Kinderen liepen een sponsorloop waarbij elk rondje geld opleverde voor Aktie voor Aktie. De centrale opening vond plaats op de speelplaats, daarna gingen de jongste groepen op de speelplaats hun rondjes doen en liepen de oudere kinderen onder begeleiding naar Het Lint in het Maximapark en gingen daar rennen.

We weten inmiddels de opbrengst!! Tot onze grote vreugde is de opbrengst meer dan vorig jaar maar liefst € 5151,- .Wij zijn enorm dankbaar voor hun inzet en zorgen dat het geld rechtstreeks naar een van onze projecten gaat.

In memoriam: Rini Buijs

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Voor-IM.-A.v.A-7-939x1024.jpg

1939 – 2023

Rini heeft zich ruim 25 jaar voor de vereniging Aktie voor Aktie ingezet. Hij was o.a. bestuurslid, penningmeester en interim-voorzitter maar ook een zeer betrokken adoptie-ouder die de kinderen financieel steunde. Samen met zijn echtgenote Truus en andere leden van het oude bestuur heeft hij meerdere malen de projecten en kinderen in Brazilië bezocht. Hij genoot daarvan. Hij had helder in beeld wat de oprichters van Aktie voor Aktie voor ogen hadden en heeft zich daar altijd voor ingezet. Hij heeft ervaren dat zijn bezoeken aan Brazilië hem een heel bijzonder Brazilië-gevoel hebben gegeven. Zonder andere betrokkenen te kort te willen doen, kunnen we zeggen dat Rini één van de stevige pijlers was waar Aktie voor Aktie op gebouwd is. Hij ging met respect de discussie aan, en verdedigde de doelen met goede argumenten en wist met zijn heldere geest heel vaak hoe het vroeger geregeld was. Zijn laatste projectvoorstel was een waterpomp in Guinee waar de dorpelingen momenteel heel gelukkig mee zijn. Rini was al enige tijd ziek; zijn longen functioneerden steeds slechter. Hij is meerdere keren met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar Rini bleef betrokken bij Aktie voor Aktie. Bijna wekelijks had hij overleg met de voorzitter om de voortgang en ontwikkelingen van de diverse projecten te bespreken. Toch kwam het bericht van zijn overlijden als een donderslag bij heldere hemel. We missen Rini. Zijn visie, inzichten en manier van discussiëren hebben we als zeer waardevol ervaren. We zijn trots en dankbaar dat we met hem mochten samenwerken. Er is een mooi mens heengegaan.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Aktie voor Aktie

d.d. 03-06-2023 in het Verenigingsgebouw De Meern.

Aanwezig bestuur: Frank Venus, Joop van Wijk, Chris Gaasbeek, Nino Bloemsma, Nathalie Spee en Janet Kassing.

Eveneens aanwezig: Wilma Houdijk.

Aanwezig de leden: Dhr. Van Rooijen, Mw. Buijs, Mw. W. Koolma en Mw. R. van Wijnbergen.

Er zijn geen afmeldingen ontvangen.

1.  De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan Truus Buijs. Er volgt een kort   voorstelrondje.

2. De agenda wordt vastgesteld.

3. De voorzitter staat stil bij het overlijden van Rini Buijs en spreekt een in memoriam uit. Aan Truus wordt gevraagd of in de Aktief een foto van Rini geplaatst mag worden. Tevens wordt haar gevraagd welke bestemming zij wil geven aan de donaties die ontvangen zijn bij het overlijden van Rini. Over beide vragen vraagt Truus bedenktijd. 

4. Wilma wordt voorgesteld als de nieuwe webmaster en Janet als secretaris. De vergadering gaat akkoord met deze twee nieuwe mensen.

5. Rooster van aftreden. Frank en Nino zijn aftredend en beiden herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord.

6. Jaarverslag 2022. Wordt z.s.m. op de website geplaatst.

7. Het financieel jaarverslag 2022 is goedgekeurd door dhr. Poorthuis.

De penningmeester geeft aan dat de rente inkomsten sterk gedaald zijn. De opbrengsten van de sponsorloop was voorgaande jaren beduidend minder. Het eigen vermogen is stabiel. Er moet gezocht worden naar nieuwe inkomsten. De penningmeester is in gesprek met een contact in Hengelo dat op zoek is naar een project.

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. De ledenvergadering geeft goedkeuring aan het financieel verslag.

8. Projecten:

Project met jongens en meisjes blijft vooralsnog financieel gesteund door Schellevis.

Een vriendin van Nathalie heeft het project in Guatemala bezocht. Er is veel betrokkenheid van de bevolking. Het project heeft een eigen facebook pagina.  Wilma zal e.e.a. op de website van AvA plaatsen.

Tijdens het bezoek eind 2022 aan Brazilië, kwam de bezetting van de huizen aan de orde. Dit zou een probleem gaan worden. Deze mededeling kwam als een verrassing. De zusters worden ouder en er zijn geen jongere opvolgers. De komende periode zullen we aan een oplossing moeten werken.

In Malawi loopt het project Scholingsfonds reeds 12 jaar. Er is voortdurend instroom en uitstroom van studenten, 20 per jaar zijn er in het programma. De opleidingen duren 1, 2 of soms 4 jaar. Het zijn praktijkopleidingen, zoals leraar, houtbewerker of meubelmaker en lasser. Er zijn goede contacten met de contactpersoon in Malawi en we ontvangen regelmatig informatie over de voortgang. De contactpersoon kent de studenten persoonlijk en regelt stageplaatsen, wat helpt voor de baankans. Soms starten afgestudeerde jongeren een eigen bedrijf. Niet elke student maakt de studie af, maar er zijn toch elk jaar 20 studenten. 

Meervoudig gehandicapte kinderen krijgen fysiotherapie zodat ze niet alleen maar hoeven te liggen maar ook leren zitten, staan en lopen. Zonnepanelen en zonnebatterijen: met meerdere fondsen en een eigen kleine bijdrage kan Aktie voor Aktie dit jaar voor bijna 17.000 euro Aquaid sponsoren met het plaatsen van zonnepanelen en batterijen op diverse woonlocaties en het  kantoor op de hoofdlocatie. Dat is zeer welkom in een gebied  waar geen of beperkte  elektriciteit is en het ’s avonds altijd vroeg donker is.

Het project in Guinee, de aanleg van een waterput,  is moeilijk te controleren. Contacten verlopen via Uhmu. De wens is om een school op te zetten. Het waterproject in Guinee is afgesloten maar er is nu een begroting ontvangen om water op te pompen. 

In de Dominicaanse Republiek is contact met een Nederlandse vrouw die getrouwd is met een man uit de Dominicaanse republiek. Een eerste  aanvraag was voor aanschaf van schoolkleding (en schoolmateriaal) voor 12 kinderen die zonder deze kleding niet naar school mogen. Het betreft 250 euro per kind. De contactpersoon doet de aanschaf van de uniformen en materialen. De school is gratis. AvA gaat bekijken of we dit project kunnen uitbreiden.

9. Rondvraag.

Wilma verzoekt zoveel mogelijk artikelen, foto’s en informatie aan haar toe te blijven sturen zodat ze de website kan actualiseren en up to date houden.

Aanwas van adoptie ouders loopt terug. Een actiepunt voor de komende periode is om te kijken hoe we hier iets aan kunnen doen. 

Mw. Van Wijnbergen vraagt zich af of AvA niet teveel projecten op zich neemt. De voorzitter antwoordt dat Brazilië altijd het grootste project is geweest maar zeker niet het enige.

Mw. Van Wijnbergen spreekt haar lof uit over het werk van de zusters en Jos Wouters. Ze is enthousiast over haar bezoek eind 2022 aan Brazilië. Ze meent dat we de kinderen meer geven dan kleding en onderwijs, zoals aandacht, de gelegenheid om vriendjes te maken, er is altijd iemand die naar hen luistert. Er wordt zoveel meer gegeven dan geld alleen. Op straat hebben ze immers niets. Ook bij Jos zag ze de blijheid van de kinderen. Het zou mooi zijn als we de kinderen na hun 16e verjaardag, nog steeds iets kunnen aanbieden op b.v. één ochtend in de week. Deze kinderen maken misschien iets meer kans op de arbeidsmarkt maar er is toch wel heel veel werkeloosheid. Er zijn maar een paar sterke kinderen die nog op eigen kracht iets meer kunnen bereiken.

Truus informeert naar de projecthal in Palmeira dos Indios. Ivanice vond dat minder belangrijk dan de elektra. De gevraagde begroting is nog niet ontvangen. Rekening houdend met de ontwikkelingen van de huizen zullen eerst de elektra en de muur aan de orde komen, en pas daarna de sportzaal. Het egaliseren van de heuvel in Palmeira dos Indios gaat nu niet door waardoor meer middelen beschikbaar komen voor de sportzaal.

Hr. Van Rooijen is blij dat hij nog steeds AvA kan ondersteunen. Dit zou zijn overleden echtgenote ook zo gewild hebben. Hij prijst de vereniging omdat alle ontvangen middelen ten goede komen aan de projecten.

10. Sluiting.

De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Jaarverslag 2022 Stichting ondersteuningsfonds Aktie voor Aktie

ANBI verslag over 2022 van de Stichting ter financiële ondersteuning van de Projecten van de Vereniging Aktie voor Aktie, kortweg: Stichting ondersteuningsfonds Aktie voor Aktie.

Kamer van koophandel: S 41265590

RSIN: 816107427

                        Bestuurssamenstelling en werkorganisatie:

                        J.J.M. Vernooij           Voorzitter

                        M. van den Heuvel     Secretaris

                        J.G. van Wijk             Penningmeester

In 2022 is er geen verandering in het bestuurssamenstelling geweest.  

Alle bestuursleden hebben externe bestuurservaring, beschikken ieder over een meerjarige beleggingservaring en hebben een financiële scholing en werkervaring.

De stichting heeft geen medewerkers in dienst, alle werkzaamheden worden door de bestuursleden als vrijwilligers uitgevoerd.

Er is geen vastgoed en geen (kantoor)inventaris in bezit. Ter communicatie en vervoer wordt gebruik gemaakt van privé apparatuur van de bestuursleden zelf.

Het bestuur laat zich op juridisch, financieel, fiscaal en marketing gebied adviseren door specialisten.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, in welke vorm dan ook, voor hun werkzaamheden of gemaakte onkosten.

Beleidsplan 2022-2024

Missie:

Kansarmen, vooral meisjes, kinderen in landen met een beperkt sociaal stelsel, een betere toekomst geven.

Beleid:

Het ondersteuningsfonds maakt een betere toekomst voor kansarmen indirect mogelijk door financiële steun aan projecten van de Vereniging Aktie voor Aktie. Deze projecten lopen voornamelijk in Brazilië, Zuid Afrika, Malawi en Guatemala en zijn vooral gericht op de gezondheid, goede voeding en scholing van jongeren, ter verhoging van de zelfontwikkeling.

De projecten zijn kleinschalig, worden uitgevoerd door een lokaal kader en leiden tot zichtbare resultaten.

Het lokale kader heeft geen arbeidsovereenkomst met de vereniging Aktie voor Aktie, noch met de stichting. De projecten versterken de kracht van mensen die in armoede leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren ter structurele verbetering van hun situatie en geven zicht op een betere toekomst door verhoging van de zelfredzaamheid.

Strategie:

De praktische uitvoering van het (meerjaren)beleid van het ondersteuningsfonds, het financieel steunen van de vereniging Aktie voor Aktie, is gericht op:

 1. Een optimaal beheer van de uit een legaat verkregen gelden, het behalen van zo hoog mogelijk beleggingsrendement, binnen de overeengekomen risicogrenzen.

De risico acceptatie binnen de beleggingsportefeuille is offensief.

Hierbij wordt een neerwaarts risico van -/- 25% per jaar geaccepteerd.

Binnen deze gekozen uitgangspunten is het verwachte gemiddelde (meer)jaren portefeuille rendement 4,2 %. Te bereiken door de weging van (wereldwijde)aandelen, obligaties en liquiditeiten binnen strikt omschreven grenzen te houden.

In onderstaande tabel is de beleggingsstrategie nogmaals kort weergegeven.

Risico profiel      aandelen     obligaties liquiditeitengemiddelde  jaar- rendementsverwachtingneerwaarts risico per jaar
offensief60 tot 80 %20 tot 40 %  0 tot 20 %4,2 %-/- 25 %
 • Uit het behaalde rendement een jaarlijkse financiële afdracht te doen, onder in stand houding van het “stam vermogen” van de stichting, aan de Vereniging Aktie voor Aktie ter realisatie van haar doelstellingen.

Statutair moeten de revenuen van de stichting jaarlijks worden afgedragen aan de vereniging.

Maar omdat de revenuen van de stichting sterk afhankelijk zijn van beleggingsresultaten en deze van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen wordt er in bovengemiddelde beleggingsjaren, met instemming van de vereniging, niet het gehele jaarresultaat aan de vereniging afgedragen maar wordt de afdracht beperkt tot ca € 50.000,-. Zo blijft het, zonder vermogensuitholling, ook in mindere beleggingsjaren mogelijk een stabiele afdracht aan de vereniging te doen. Daarnaast kan de vereniging altijd een onderbouwd verzoek ter extra afdracht(en) doen bij bijzondere omstandigheden. De communicatie met het verenigingsbestuur is informeel en constructief.

Jaarverslag 2022:

 Algemeen:

 1. Beleidsuitvoering:

Het bestuur is in 2022 slechts twee keer fysiek bij elkaar geweest. Het meeste overleg ging digitaal en was gericht op:

 • Het beleggingsbeleid van het ter beschikking staande vermogen uit schenkingen, legaten en erfenissen en het optimaliseren van dit beleid, binnen het door de stichting geformuleerde risicoprofiel. Met de beleggersuitvoerder, de Rabobank, is hier uitvoering over gediscussieerd.
 • Daarop is besloten:
  • Het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille te handhaven op offensief. Dit heeft er in 2022 toe geleid dat de portefeuille enkele keren, zonder kosten,  aanpassingen moest ondergaan om binnen het doelrisico te blijven.
  • De nadruk te blijven leggen op goed gespreide fondsen en indexbeleggen omdat daarmee, in relatie tot de kosten, gemiddeld een bewezen beter resultaat wordt behaald.
  • Beperkt liquiditeiten aan te houden i.v.m. de lage actuele rentestanden voor spaarproducten.
  • Binnen het obligatiedeel van de beleggingsportefeuille te blijven kiezen voor verkorting van de looptijden om, bij rentestijgingen, slechts beperkt door koerscorrecties getroffen te worden. Ook wordt gebruikt gemaakt van niet inflatie gevoelige obligaties.
 • Het benutten van de netwerken van elk van de bestuursleden in het kader van het bekendmaken van de doelstelling van de Stichting.
 • Het meedraaien in de acquisitie- en publiciteitsactiviteiten van de Vereniging Aktie voor Aktie.
 • Het bestuur heeft zich ervan overtuigd dat de aan de vereniging afgedragen bedragen volledig aan projecten worden besteed zonder afroming door niet noodzakelijke kosten binnen de vereniging.
 • Financieel verslag 2022

Staat van baten en lasten

alle getallen afgerond op hele EUR20222021
Baten  
ontvangen giften  
ontvangen rente / coupon rente46
ontvangen dividend36.90927.292
toegezegde legaten  
koersresultaat effecten-/- 329.167320.197
Lasten  
betaalde rente vereniging A.v.A.7.50033.000
overige kosten / belastingen2.2892.106
bankkosten ter advisering beleggingen12.133      11.304
bankkosten voor betalingsverkeer168161
afdracht vereniging A.v.A.50.00053.000
Voordelig saldo-/-364.344247.924
 Activa20222021 Passiva20222021
liquide bij banken16.60026.604 vermogen1.439.5541.803.898
spaarrekening   lening ver. A.v.A.208.000208.000
te vorderen rente46 afdracht ver. A.v.A.50.00050.000
toegezegd legaat   advieskosten bank         3.3613.517
effecten1.678.7892.034.734 rek courant kosten1413
bron belasting5.5364.084 te betalen rente  
balans totaal1.700.9292.065.428  1.700.9292.065.428

Toelichting financieel verslag.

Het uit legaten beschikbaar gekomen vermogen wordt offensief belegd. Er wordt dus bewust een afgewogen risico geaccepteerd.

In 2021 zijn er geen toezeggingen op nieuwe legaten bekend geworden. Wel zijn er, zowel in 2017 (€ 150.000) als in 2018 (€ 50.000) als in 2019 (20.000) liquiditeiten van de vereniging Aktie voor Aktie in beheer genomen (als lening) tot een totaal bedrag van € 220.000,-. Op deze lening is in 2020 € 12.000,- afgelost tot € 208.000,-. Zowel in 2021 als in 2022 bleef het lening saldo onveranderd op € 208.000,-.

Na het goede beleggingsjaar 2021 liet 2022 een geheel ander beeld zien. Was het koersresultaat op effecten in 2021 afgerond plus € 320.000,- in 2022 kwam het koersresultaat op een verlies van € 329.000,-.

De kosten lagen, met uitzondering van de rentevergoeding over de bij de verenging AvA opgenomen lening, in lijn met de voorgaande jaren.

Om het grillige renteverloop over deze lening, dat tot nu toe gerelateerd was aan het jaarlijks effectenrendement, wat te dempen is besloten in het vervolg de jaarlijkse rentevergoeding te baseren op het driejaarsvoortschrijdende (netto) rendement op de beleggingen.

De bestuursleden ontvingen geen beloning of onkosten vergoeding in welke vorm dan ook voor hun werkzaamheden.

Als ANBI instelling is de stichting geen belasting over behaalde resultaten verschuldigd, ingehouden dividendbelasting wordt jaarlijks teruggevraagd. De btw over een (deel) van de advieskosten is niet terug vorderbaar.

Per saldo is het vermogen in 2022 met haast € 365.000,- afgenomen tot € 1.440.000,-. Dit brengt het voornemen ter jaarlijkse afdracht van ca. € 50.000,- aan de Vereniging Aktie voor Aktie vooralsnog niet in gevaar.

Gebeurtenissen na balansdatum:

Na balansdatum hebben zich geen negatieve gebeurtenissen voorgedaan die nopen tot nadere duiding. Wel is er 26 april 2023 van de belastingdienst, na herbeoordeling van onze organisatie, de conclusie vernomen dat de stichting niet belastingplichtig is voor de btw, de vennootschapsbelasting en loonheffingen en dus geen aangifte hoeft te doen.

Namens het bestuur

J.G. van Wijk                         28 mei 2023

penningmeester