Hoofdlijnen beleidsplan

Aktie voor Aktie werkt vanuit het besef en de wil om samen te delen met hen die het minder hebben en hen tevens de mogelijkheden bieden om een beter bestaan op te bouwen.  Aktie voor Aktie maakt bij haar hulpverlening geen onderscheid naar religie of levensbeschouwing, ras, huidskleur of andere kenmerken.

Aktie voor Aktie is een lokale organisatie die middels kleinschalige projecten steun wil verlenen aan ontwikkelingslanden. Daarbij richt de vereniging zich met name op meisjes uit de allerarmste gezinnen en probeert hen door opvang, opvoeding en opleiding gereed te maken voor een toekomst waarin zij voor zichzelf kunnen zorgen en niet meer afhankelijk zijn van ondersteuning uit Nederland.

De werkzaamheden van de vereniging van de vereniging liggen op drie vlakken:

  • Werven van geld
  • Vergroten van de bewustwording van de armoede in andere landen
  • Selecteren van bij onze doelstelling passende projecten, laten uitvoeren van die projecten door organisaties en contactpersonen ter plaatse, controleren van de besteding van de daaraan bestede gelden en van het behalen van de doelen.

De vereniging werft geld via het:

  • Werven van leden en donateurs
  • Zoeken van samenwerking met organisaties en personen die actie willen voeren voor een bepaald project van de vereniging
  • Ontvangen van een afdracht door de stichting Aktie voor Aktie, conform haar statuten
  • Trachten subsidie te verkrijgen van grotere organisaties op het gebied van ontwikkelingswerk
  • Vragen van een eigen bijdrage van organisaties die gekozen projecten uitvoeren
  • Houden van lezingen, verspreiden van folders, uitgifte van een verenigingsblad, bijhouden van een website en wat verder bijdraagt aan het bereiken van de doelstelling

De vereniging heeft slechts een beperkt eigen vermogen dat statutair uitsluitend kan worden aangewend voor het bereiken van de doelstelling. De gelden die zij onder beheer heeft worden alleen op bankrekeningen gezet en niet belegd in aandelen of iets dergelijks. De gelden zijn bestemd voor geselecteerde projecten en voor projecten die over meerdere jaren lopen.