Uitnodiging Jaarvergadering 

Het bestuur van Aktie voor Aktie nodigt alle leden, adoptieleden, donateurs en relaties uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering. 

Voor een levende vereniging is uw inbreng van groot belang en we stellen het daarom zeer op prijs als u aanwezig wilt zijn!

Uit praktische redenen zijn de stukken geplaatst op deze website

Datum:            Zaterdag 26-06-2021 

Plaats:             Het Verenigingsgebouw Zandweg de Meern (Corona-proef)

Aanvang:        10.30-12.00 uur

Agenda:

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter
  2. Verslag van de jaarvergadering van December 2020
  3. Jaarverslag 2020 van het secretariaat (te lezen in Aktief)
  4. Financieel jaarverslag over 2020
  5. Jaarplan 2021
  6. Begroting 2021
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Gezien de voorschriften m.b.t. de corona, verzoeken wij u aan de secretaris voor 22 juni door te geven of u bij de vergadering aanwezig wilt zijn.