Opening nieuw lesgebouw
Op zaterdag 16 april is het nieuwe lesgebouw in Igaci geopend. Dit gebouw is betaald uit de opbrengst van de sponsorloop van de Willibrordschool in 2014, aangevuld met een subsidie van Wilde Ganzen en een grote bijdrage van Aktie voor Aktie.

De inventaris is betaald uit de opbrengst van de sponsorloop in 2015. Omdat er de afgelopen maanden een ernstige epidemie van ziektes in Igaci heerste, die door muggen worden overgebracht, is de opening tegelijkertijd benut om een groot feest te organiseren voor alle kinderen.

Opening school Igaci Brazilie


Jaarvergadering 2016, gehouden op 21 april 2016

Tijdens de redelijk bezochte jaarvergadering zijn de verslagen over 2015 en de plannen voor 2016 goedgekeurd. Secretaris Jaap de Bruijn trad na zeven jaar terug in verband met een geplande verhuizing. De vergadering heeft in zijn plaats Margreet van der Meulen benoemd. Het bestuur is verder uitgebreid met Mireille van der Horst die de portefeuille opleidingen onder haar hoede krijgt. Helaas kon nog geen nieuwe penningmeester worden benoemd, maar de verwachting is dat dit in de komende maanden zal kunnen gebeuren. Uitgebreid is verslag gedaan van het laatste werkbezoek aan Alagoas in november 2015. Elders op deze site staat een geschreven verslag.

 Jaarvergadering Aktie voor Aktie Brazilie


Verslag van het werkbezoek aan Brazilië

Een delegatie van het bestuur heeft begin november een werkbezoek gebracht aan de projecten in Brazilië. Dat bezoek heeft weer veel kennis opgeleverd over de voortgang van de projecten en over de situatie in Brazilië. Vooral van belang is natuurlijk de ontwikkeling van de adoptiekinderen in de verschillende opvanghuizen en scholen. Slagen wij erin om hen een toekomst te bezorgen waarin zij helemaal voor zichzelf kunnen zorgen?
Lees het verslag

 

Begrijpend lezen BrazilieRecordopbrengst Sponsorloop Willibrordschool Vleuten
Op Willibrorddag 11 november organiseerde de Willibrordschool weer haar jaarlijkse sponsorloop. Na een korte aanmoedigingstoespraak door de nieuwe directeur Just Hageman renden de onderbouw leerlingen hun rondjes over een op de speelplaats uitgezet parcours. De bovenbouw liep zich alvast warm op weg naar het Maxima Park. Daar begon de strijd om de stempels op de afstempelkaarten als bewijs van de geleverde prestaties. De leerlingen hadden niet alleen vooraf veel sponsors weten over te halen. Op de dag zelf ze liepen zich ook de longen uit het lijf. Er werd maar liefst € 7.981,29 bij elkaar gerend, meer dan ooit. Vorig jaar liepen de leerlingen voor Aktie voor Aktie ter bouw van een schooltje voor kansarmen kinderen in de provincie Alagoas te Brazilië. Dit jaar is 50% van de opbrengst bestemd voor de inrichting van dat schooltje. De andere helft gaat naar Save the Children.

 

Voorschoolse opvang in Kriel, Zuid-Afrika
Al enkele jaren werken we samen met The Shelter Ministries in Kriel in Zuid-Afrika. The Shelter MInistries exploiteert een weeshuis in Kriel. De dagelijkse leiding is in handen van een Nederlandse familie Griffioen, zowel vader, moeder als hun kinderen. Aktie voor Aktie helpt hen niet structureel, daarvoor hebben zij voldoende geldgevers. Maar regelmatig krijgen wij een verzoek dat niet direct past binnen hun gebruikelijke kanalen. De activiteiten in Kriel passen uitstekend bij onze doelstelling en we helpen hen dan ook graag.

De familie Griffioen heeft gemerkt dat de kinderen uit arme gezinnen het op school slecht doen omdat zij thuis niet de taal spreken waarin op school wordt lesgegeven. Hun dochter werkt op een school, naast haar werkzaamheden voor het weeshuis. Zij hebben daarom besloten om een voorschoolse opvang op te zetten, bedoeld om de kinderen een betere voorbereiding te geven op het schoolgaan en om hen de taal te leren. Van thuis hebben deze kinderen weinig aan steun te verwachten, de ouders zijn veelal analfabeet.

Allereerst is door een aantal vrijwilligers de opvang gebouwd. Ook een aantal vrijiwilligers uit Friesland! Bijgaand enkele foto’s die wij afgelopen maand van de familie hebben ontvangen en die een goed beeld geven van de werkzaamheden. Vervolgens zal het gebouwtje ook ingericht moeten worden. Daarvoor heeft de familie Griffioen zich gewend tot Aktie voor Aktie.

Trampoline voor Aktie voor Aktie

Wij hebben hen een bedrag toegezegd van € 2.600,- voor de aanschaf van educatief speelgoed, boeken en kasten en een kopieerapparaat. Het totale bedrag is inmiddels ontvangen van een tweetal donateurs. De familie Van de Bovenkamp heeft de collecte gehouden tijdens dankdienst bij de uitvaart van ons oud-bestuurslid Hans van de Bovenkamp voor dit doel aan Aktie voor Aktie overgemaakt. De rest van het bedrag hebben wij ontvangen van een stichting die verder niet genoemd wil worden. En dat respecteren wij natuurlijk.

Het zijn de kinderen uit de allerarmste gezinnen in de leeftijd voor voorschoolse opvang en met een duidelijke taalachterstand die baat hebben bij deze voorschoolse opvang. Een taalachterstand vormt immers een ernstige drempel voor het goed doorlopen van de basisschool en daarmee van verdere opleidingen.

 

Geslaagde voordracht over opleiden in Kenia
Op 29 april organiseerde Aktie voor Aktie in De Meern een avond over beroepsopleidingen in Kenia. Adriaan Vrienten is al vijf jaar als vrijwilliger actief in het woongebied van de Massai, een volk dat leeft van de veeteelt. Hij kent de praktijk dan ook goed en mocht hier een volle zaal toespreken.

In zijn voordracht gaf Adriaan inzicht in de wijze waarop aan jongeren een opleiding wordt gegeven waarmee zij hun eigen inkomen kunnen verdienen. Adriaan liet zien hoe men omging met de ouders die een opleiding vaak niet nodig vinden omdat iedereen tot nu toe ging werken in de veeteelt. In deze bedrijfstak is nu onvoldoende werk voor alle jongeren, omdat door de betere medische zorg de bevolking sterk toeneemt. Analfabetische jongeren die hun dorp waarschijnlijk nog nooit verlaten hebben, moeten overgehaald worden om na een beperkte alfabetiseringscursus bereid te zijn om naar de grote stad te gaan om een leertraject te volgen. De eerste lichting studenten heeft allemaal werk gevonden of is een eigen bedrijf begonnen. En allemaal in hun eigen dorp! Terwijl er tot op heden geen arbeidsmarkt was (er was immers alleen veeteelt) verschijnen er nu bedrijfjes voor het repareren van brommers en auto’s, voor het maken van kleding en voor timmeren en metselen. Op deze wijze creëren de jongeren hun eigen arbeidsmarkt en zorgen ze ervoor dat ze in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van ontwikkelingshulp.

Begrijpend lezen Brazilie

Voor Aktie voor Aktie was dit zeer leerzaam. Al enkele jaren zet deze vereniging zich in voor het opvangen en opleiden van kansarme jongeren in Brazilië. De omstandigheden in Brazilië zijn natuurlijk wel anders maar de problemen zijn heel vergelijkbaar. Ook daar is het moeilijk om jongeren te laten doorstuderen.. Adriaan Vrienten stelt dat het een hele generatie duurt alvorens een opleiding volgen in een analfabetische gemeenschap als normaal wordt beschouwd.

Vooraf werd de jaarvergadering van Aktie voor Aktie gehouden. Dat geeft het bestuur de gelegenheid om te laten zien wat er het afgelopen jaar is bereikt en wat ze het komende jaar van plan is.

De vergadering begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden. In het bijzonder de overleden oud-bestuursleden Hans van de Bovenkamp en Antoon van Rooijen. Beiden hebben veel betekend voor de vereniging. In de Aktief is daar aandacht aan besteed.

De jaarstukken werden onverkort goedgekeurd en ook de herverkiezing van bestuursleden was een formaliteit.

 

35 jaar Aktie voor Aktie Brazilie(Persbericht)
Aktie voor aktie steunt al 35 jaar kansarme kinderen
De vrijwilligers van Aktie voor Aktie zetten zich al 35 jaar in om kansarme kinderen in derde wereldlanden een beter toekomst te bieden. ‘Redenen genoeg om daar bij stil te staan en nu eens de vrijwilligers in het zonnetje te zetten’ aldus de huidige voorzitter Koos Vermeulen. Afgelopen zaterdag kwamen ze bij elkaar om dit jubileum te vieren.

In de achtertuin van de voorzitter ontmoetten de vele (oud)vrijwilligers elkaar. Enthousiastelingen van nu en mensen van het eerste uur. Sommigen kennen elkaar niet of nauwelijks, zoveel personen hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor de Meernse vereniging die zich onder andere ten doel stelt om 100% van de giften te besteden aan de door donateurs gekozen projecten.

“Aktie voor Aktie is nog steeds een levendige organisatie. De meeste projecten worden gerealiseerd in Brazilië waar veel kansarme kinderen leven. Projecten als het serveren van Brood & Soep maaltijden, het bouwen van scholen met een bibliotheek, het geven van computercursussen en psychologische ondersteuning voor meisjes uit probleemgezinnen.”

Kinderopvang in Zuid Afrika
Het meest recente project dat wij steunen is in Zuid-Afrika. In Kriel steunen we de familie Griffioen die een kindertehuis runt voor (hiv-besmette) wezen en verlaten of verwaarloosde kinderen. Gemiddeld wonen daar tussen de 30 en 40 kinderen die we een stabiele thuissituatie geven om zo hun vaak traumatische verleden te verwerken en achter zich te laten.

Dit alles kan alleen maar gerealiseerd worden door de inzet van deze groep vrijwilligers. Het is toch prachtig dat er zoveel lokale mensen zijn die zich het leed aantrekken van kinderen aan de andere kant van de wereld?” zegt een stralende Vermeulen.

Vaste donaties
Aktie voor Aktie is heel blij met jaarlijks terugkerende donaties uit evenementen. Als voorbeeld noemt Vermeulen de IJsselsteinloop en de Willibrordschool uit Vleuten. Elk jaar doneren zij toch weer een behoorlijk bedrag.

Tekort aan adoptie-leden
Het blijkt dat donateurs momenteel liever incidenteel projecten steunen dan dat men zich voor één kind inzet. Daarom neemt het aantal adoptie-leden af terwijl de behoefte hieraan alleen maar groter wordt. Wij blijven ons hard inzetten voor deze kinderen om iets meer zekerheid te geven voor hun toekomst. Voor ongeveer € 5,- per week is dit te realiseren.

Donaties zijn altijd van harte welkom op NL44RABO 0341 422 967

 

Aktie voor Aktie
De vereniging Aktie voor Aktie is in de Meern opgericht in 1979.
Zij wil via kleinschalige hulp het leven van kansloze kinderen in derde wereldlanden draaglijker maken en tegelijkertijd door algemene opleiding en scholing voor een beroep de zelfredzaamheid van de kinderen vergroten om hen zo betere kansen voor de toekomst te bieden. Waar nodig wil zij bovendien door het beschikbaar stellen van hulpmiddelen volwassenen in de gelegenheid stellen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

De kleinschalige hulp kan bestaan uit het verstrekken van voedselpakketten, het verschaffen van apparatuur, het slaan van waterputten, het inrichten van klaslokalen, het verstrekken van middelen om een inkomen te verwerven en verder uit alle andere hulp die bij kan dragen aan een draaglijk bestaan voor de kinderen. Aktie voor Aktie maakt bij haar hulpverlening geen onderscheid naar religie of levensbeschouwing, ras, huidskleur of andere kenmerken.
Aktie voor Aktie stelt zich ten doel om 100% van de giften te besteden aan de door de donateurs gekozen hulpprojecten. Al vele jaren slaagt zij erin om de apparaatskosten van de vereniging te betalen uit de middelen die speciaal voor dat doel binnenkomen.

Deze website is belangeloos gemaakt door een van onze vrijwilligers.